درج مطلب  
 
طــــرح کــــاب
شرح برنامه کارسوق ها، اردوها و بازدیدهای پایه هفتم دبیرستان
در طول سال تحصیلی 1400 - 1399
 
کارســوق ها :
1- کمیکار ( ماشین ریاضی )
2- ماراتـــن ریاضــــی
 
اردو هــا :
1- قــــم و جمکـــران
2- ری گــــــــــردی
3 - سینما، سالن و استخر
4- بوستان نهج البلاغــه
 
بازدیــد ها :
1- کارخانـه شیـر پگـــاه
2- کـــاخ سعـــد آبــاد
3- مــوزه ایــران باستـان
4- پارک فـن آموز پردیـس
 
     
 
ورود به مدبر  
     
 
پیام رسان  
گیرنده
     
 
تصویر گردان