درج مطلب  
 
 
طــــرح کــــاب
شرح برنامه کارسوق ها، اردوها و بازدیدهای پایه هشتم دبیرستان
در طول سال تحصیلی 1400 - 1399
 
کارســوق ها :
1- بستنـــــی ســـــازی
2- مـــــــعمـــــــــا
 
اردو هــا :
1- یــــــــــــــــزد
2- سرخـــــه حصـــــار
3- ری گــــــــــــردی
4- بوستـان نهــج البلاغــه
 
بازدیــد ها :
1- کارخانـه شیـر پگــــاه
2- کـــاخ سعـــد آبـــاد
3- مجلس شـورای اسلامـی
4- پارک فـن آموز پردیـس
 
     
 
ورود به مدبر  
     
 
پیام رسان  
گیرنده
     
 
تصویر گردان