درج مطلب  
 
 
طــــرح کــــاب
شرح برنامه کارسوق ها، اردوها و بازدیدهای پایه نهم دبیرستان
در طول سال تحصیلی 1400 - 1399
 
کارســوق ها :
1- بستنی سازی
2- ســــواد رسانــــــه
3- کــــار آفرینــــــی
 
اردو هــا :
1- یـــــــــــــــزد
2- ری گـــــــــــردی
3 - کــــــــــــــوه
 
بازدیــد ها :
1- دانشکــده ابوریحــان
2- پژوهشکــده رویــان
3- بـــــاغ کتـــــاب
4- مــــوزه عبــــرت
5- پارک فن آموز پردیس
 
     
 
ورود به مدبر  
     
 
پیام رسان  
گیرنده
     
 
تصویر گردان