تصویر گردان  
     
 
درج مطلب  

ویدئو معرفی و روش کار استاد رز بان | دبیر درس عربی | دوره دوم

#کادر_آموزشی_و_پرورشی_حرفه_ای_و_مجرب

 
 
     
 
 

ویدئو معرفی و روش کار استاد آقایاری | دبیر درس فیزیک | دوره دوم

#کادر_آموزشی_و_پرورشی_حرفه_ای_و_مجرب

 
 
     
 
 
     
 
 

ویدئو معرفی و روش کار استاد حسنی | دبیر درس فیزیک | دوره دوم

#کادر_آموزشی_و_پرورشی_حرفه_ای_و_مجرب

 
 
     
 
 

ویدئو معرفی و روش کار استاد متبحری | دبیر درس زبان عربی | دوره دوم

#کادر_آموزشی_و_پرورشی_حرفه_ای_و_مجرب

 
 
     
 
 

ویدئو معرفی و روش کار استاد عظیمی | دبیر درس زیست شناسی | دوره دوم

#کادر_آموزشی_و_پرورشی_حرفه_ای_و_مجرب

 
 
     
 
 

ویدئو معرفی و روش کار استاد عبدلی | دبیر درس علوم و فنون ادبی | دوره دوم

#کادر_آموزشی_و_پرورشی_حرفه_ای_و_مجرب

 
 
     
 
 

ویدئو معرفی و روش کار استاد حاجی هادی | دبیر درس روانشناسی | دوره دوم

#کادر_آموزشی_و_پرورشی_حرفه_ای_و_مجرب

 
 
     
 
 

ویدئو معرفی و روش کار استاد نیل فروشان | دبیر درس پژوهش - منطق و فلسفه| دوره دوم

#کادر_آموزشی_و_پرورشی_حرفه_ای_و_مجرب

 
 
     
 
 

ویدئو معرفی و روش کار استاد حاجی محمدی | دبیر درس ریاضیات | دوره دوم

#کادر_آموزشی_و_پرورشی_حرفه_ای_و_مجرب

 
 
     
 
 

ویدئو معرفی و روش کار استاد علی بخشی | دبیر درس ریاضیات | دوره دوم

#کادر_آموزشی_و_پرورشی_حرفه_ای_و_مجرب

 
 
     
 
 

ویدئو معرفی و روش کار استاد سید آبادی | دبیر درس زبان انگلیسی | دوره دوم

#کادر_آموزشی_و_پروشی_حرفه_ای_و_مجرب

 
 
     
 
 

ویدئو معرفی و روش کار استاد معینی فرد | دبیر درس زبان انگلیسی | دوره دوم

#کادر_آموزشی_و_پرورشی_حرفه_ای_و_مجرب

 
 
     
 
 

ویدئو معرفی و روش کار استاد بیتانه | دبیر درس ادبیات فارسی | دوره دوم

 

#کادر_آموزشی_و_پرورشی_حرفه_ای_و_مجرب

 

 
 
     
 
 

ویدئو معرفی و روش کار استاد شکرزاده | دبیر درس زبان انگلیسی | دوره دوم

#کادر_آموزشی_و_پرورشی_حرفه_ای_و_مجرب

 
     
 
تصویر گردان  
     
 
 

ویدئو معرفی و روش کار استاد موسوی | دبیر درس شیمی | دوره دوم

#کادر_آموزشی_و_پرورشی_حرفه_ای_و_مجرب
 
     
 
 
 

ویدئو معرفی و روش کار استاد شهریاری | دبیر درس ادبیات فارسی

 

#کادر_آموزشی_و_پرورشی_حرفه_ای_و_مجرب

 
 
 
     
 
 
 

ویدئو معرفی و روش کار استاد جوادی | دبیر درس زبان عربی

 

#کادر_آموزشی_و_پرورشی_حرفه_ای_و_مجرب

 
 
 
     
 
 
     
 
ورود به مدبر  
     
 
پیام رسان  
گیرنده
     
 
تصویر گردان  
     
 
نقشه