درج مطلب  

ویدئو معرفی و روش کار استاد علی بخشی | دبیر درس ریاضیات | دوره دوم

#کادر_آموزشی_و_پرورشی_حرفه_ای_و_مجرب

 
 
     
 
درج مطلب  

ویدئو معرفی و روش کار استاد سید آبادی | دبیر درس زبان انگلیسی | دوره دوم

#کادر_آموزشی_و_پروشی_حرفه_ای_و_مجرب

 
 
     
 
درج مطلب  

ویدئو معرفی و روش کار استاد معینی فرد | دبیر درس زبان انگلیسی | دوره دوم

#کادر_آموزشی_و_پرورشی_حرفه_ای_و_مجرب

 
 
     
 
 

ویدئو معرفی و روش کار استاد بیتانه | دبیر درس ادبیات فارسی | دوره دوم

 

#کادر_آموزشی_و_پرورشی_حرفه_ای_و_مجرب

 

 
 
     
 
 

ویدئو معرفی و روش کار استاد شکرزاده | دبیر درس زبان انگلیسی | دوره دوم

#کادر_آموزشی_و_پرورشی_حرفه_ای_و_مجرب

 
     
 
 

ویدئو معرفی و روش کار استاد موسوی | دبیر درس شیمی | دوره دوم

#کادر_آموزشی_و_پرورشی_حرفه_ای_و_مجرب
 
     
 
 
 

ویدئو معرفی و روش کار استاد شهریاری | دبیر درس ادبیات فارسی

 

#کادر_آموزشی_و_پرورشی_حرفه_ای_و_مجرب

 
 
 
     
 
 
 

ویدئو معرفی و روش کار استاد جوادی | دبیر درس زبان عربی

 

#کادر_آموزشی_و_پرورشی_حرفه_ای_و_مجرب

 
 
 
     
 
ورود به مدبر  
     
 
پیام رسان  
گیرنده
     
 
نقشه