عنوان
گزارش اولین جلسه اولیاء مربیان  
سال تحصیلی
تاریخ
۱۳۹۹/۰۸/۲۰
گزارش
اولین جلسه انجمن اولیاء مربیان در تاریخ 20 ابان 1399 با حضور مدیریت، معاون آموزشی و معاون اجرایی دبیرستان و همچنین اعضاء انجمن برگزار گردید.
 
گزارش اولیا مربیان.pdf

* گزارش تصویری جلسه *